Katya Shanina
  • Instrumentation & Phantom development